Výsledky vyhľadávania pre opáč

ALOPATIA liečba liekmi opačného účinku, liečba snažiaca sa v tele vyvolať obranný proces liekmi opačného účinku (opak homeopatie)
ALOPATIA liečba liekmi vyvolávajúcimi opačný obranný proces než aký vyvoláva choroba, opak homeopatie
AMFIMIXIA pohlavné rozmnožovanie založené na spojení gamét jedincov opačného pohlavia
ANTIČASTICA častica s opačným nábojom
ANTIČASTICA objekt existujúci ku každej elementárnej častici, síce s rovnakou hmotnosťou, ale opačným nábojom
ANTIPÓL opačný pól, protiklad
ANTITYP opačný typ (kniž.)
ANTONYMÁ slová opačného významu (gram.)
ANTONÝMIA jav, keď slová majú opačný, protikladný význam
ANTONYMUM slovo opačného významu: dobrý – zlý, pekný – škaredý, opozitum, opak opozita