Výsledky vyhľadávania pre pocho

ABSTRÚZNY nepochopiteľný, nejasný, ťažko zrozumiteľný
ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
AHA citosl. pochopenia
AHA citoslovce pochopenia, citoslovce porozumenia, slovko porozumenia, citoslovce dôvtipu
ALEXIA chorobná neschopnosť čítať, neschopnosť pochopiť čítaný text
ALLA MARCIA v hudbe pochodovo, v pochodovom rytme (hud.)
ALLAMARCIA v hudbe: pochodovo
ANABÁZA dlhý pochod vojska, namáhavý návrat vojska, návrat veľkých vojenských jednotiek do vlasti za súčasných bojov
APREHENZIA vnímanie, pochopenie, uchopenie podstaty veci, okamih postrehnutia, podráždenosť, urážlivosť, namyslenosť, uchopenie sa držby veci
AUTOANALÝZA úsilie jednotlivca pochopiť seba samého