Výsledky vyhľadávania pre podobnost

ABDUKCIA pravdepodobnostný úsudok vo forme sylogizmu
AFINITA príbuznosť, podobnosť (odborne)
EFARMÓZA podobnosť rastlín pochádzajúcich z rovnakých podmienok
HOMOLÓGIA odlišnosť členov skupiny chemicky príbuzných látok konštantným prírastkom, náuka o vonkajšej podobnosti zemepisných celkov, zhoda orgánov rozličných organizmov
HOMOLOGIZÁCIA overenie zhodnosti, podobnosti
HOMOMORFIZMUS v matematike vzťah podobnosti
HOMOMORFIZMUS vonkajšia podobnosť pri nerovnakom pôvode (biol.)
HOMOMORFIZMUS vzťah podobnosti systémov z ľubovoľného štruktúrneho alebo funkčného hľadiska
IZOMORFIZMUS vzájomná podobnosť matematických systémov
METAFORA prenesenie významu jedného pojmu na druhý, použitie slova v prenesenom zmysle, obrazné pomenovanie na základe podobnosti