Výsledky vyhľadávania pre postupne

ACCELERANDO hudobný výraz pre postupne zrýchlovať, stále rýchlejšie
ACCELERANDO postupne zrýchľovať, stále rýchlejšie (hud.)
ANTIKLIMAX postupné zoslabovanie štylistických výrazov
CRESCENDO postupne zosilňovať (hud.)
DECRESCENDO postupne zoslabovať (hud.)
DECRESCENDO v hudbe: postupne zoslabovať
DORASTAŤ postupne narásť
ELIMINÁCIA vyradenie, vylúčenie, odstavenie, odstránenie, postupné vylučovanie neznámej z rovnice
ETAPOVITE postupne
ETAPOVITE postupne, za radom