Výsledky vyhľadávania pre prísediaci

ASESOR prísediaci na súde, stoličný úradník (hist.), zastaralý výraz pre prísediaceho, napr. súdu
ASESORI súdni prísediaci
AUDÍTOR kedysi prísediaci u vojenského súdu, overovateľ účtovníctva, sudca katolíckeho cirkevného súdu
VOTANT prísediaci majúci právo voliť