Výsledky vyhľadávania pre prednes

AGOGIKA pohybová voľnosť v prednese hud. skladby, zmena tempa pri jej interpretácii
AGOGIKA tempová voľnosť v prednese skladby
DEKLAMÁCIA recitácia, prednes, napr. vyhlásenia alebo básne, spev s dôrazom na rytmiku textu alebo slova, krasorečnenie
DEKLAMAČNÝ prednesový, rečnícky
IMPROMTU vtipný nápad, výrok prednesený bez prípravy, neveľká, zľahka načrtnutá skladba
KAFILÓGIA náuka o správnej výslovnosti a prednese
KOTURN zvláštna obuv antického herca, povznesený prednes v tragédii, povýšený - patetický - spôsob reči
MARKATO výrazný prednes (hud.)
RECITÁCIA prednes
REČNÍCKY prednesový