Výsledky vyhľadávania pre premen sa

ADAPTÁCIA prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom, proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia, prispôsobenie umeleckého žánru na iný
ADAPTÁCIA proces pomalej premeny flóry a fauny pod vplyvom meniaceho sa prostredia
ANAMORFÓZA proces premeny, zmena, optické zobrazenie s rôzne zväčšenými osami predmetu
ASIMILÁCIA premena anorganických látok v rastlinách na organické, prispôsobenie (sa), splývanie, spodobovanie hlások
FÁZOR harmonicky premenná veličina pri výpočte elektrických strojov matematicky opísaná komplexným výrazom
IDIOBLAST bunka alebo skupina buniek, ktoré sa obsahom, tvarom alebo inými vlastnosťami odlišujú od iných, vlastnými kryštalickými plochami obmedzená čiastočka premenených hornín
KOEFICIENT nepremenná fyzikálna veličina, ktorá je stála alebo sa mení podľa vonkajších podmienok, číslo, ktoré je známym činiteľom s neznámou, súčiniteľ, údaj určujúci vlastnosť hmoty, bezrozmerný štatistický výraz
LIMITA jeden zo základných pojmov matematickej analýzy, medza, ku ktorej sa premenná veličina približuje
LITIFIKÁCIA premena nespevnenej usadeniny na pevnú horninu
MASKULINIZÁCIA zmena ženských pohlavných znakov na mužské, transplantáciou pohlavných žliaz vyvolaná premena samice na samca