Výsledky vyhľadávania pre prvok MO

GAG neobvyklý vtipný až komický nápad, napr. vo filmových groteskách, prvok situačnej komiky
HOMOMORFIZMUS vzťah medzi dvomi systémami, medzi ktorými existuje také zobrazenie, že každému prvku prvého systému možno priradiť práve jeden prvok druhého systému (log.)
IRÍDIUM ťažký a mimoriadne tvrdý kovový prvok značka Ir
KONJUGÁCIA časovanie slovies, spojenie, splynutie napr. buniek pri pohlavnom rozmnožovaní rastlín a prvokov, párovanie chromozómov
MAKROELEMENT biogénny prvok, ktorý sa v živých organizmoch nachádza vo väčších množstvách
ROKAJ plastický rokokový ozdobný prvok, motív, architektonická ozdoba
TAXIA pohyb voľne žijúcich organizmov, najmä prvokov, v dôsledku vonkajších podnetov, v medicíne dopravenie na správne miesto
TERM energetický stav atómu alebo molekuly, konštrukčný prvok v jazyku konceptuálnej schémy, ktorý slúži ako odkaz na entitu
TRANSURÁN rádioaktívny prvok s atómovým číslom vyšším ako 92
UNIVALENTNÝ jednomocný (prvok)