Výsledky vyhľadávania pre rehla

AFFIDATIV v anglo-americkom práve písomné prísažné svedecké prehlásenie
AFFIDAVIT v anglo-americkom práve písomné prísažné svedecké prehlásenie
ALIFER prehlásenie neplatnosti hry, odmietnutie rozdaných kariet
ASR Airport Surveillance Radar, letiskový prehľadový radar
ATETÉZA prehlásenie časti textu alebo celého diela za neplatné
AVOWAL prehlásenie, po anglicky
BEATIFIKÁCIA prehlásenie za blahoslaveného v katolíckej cirkvi
BILANCIA výsledok činnosti za určité obdobie a jeho prehľad
BILANCIA výsledok činnosti za určité obdobie a prehľad o ňom, porovnanie pasív a aktív za určité obdobie, rovnováha hmôt vstupujúcich do chemického systému a z neho vystupujúcich
BOT program, ktorý na internete samostatne vykonáva nejakú úlohu, napr. prehľadávanie stránok