Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre rozhodn e

ABJUDIKÁCIA odmietnutie žaloby súdom, rozhodnutie súdu
ABJUDIKÁCIA zamietnutie žaloby súdom, rozhodnutie súdu
ABÚLIA chorobná strata vôle, oslabenie vôle napr. pri duševnej chorobe, chorobná nerozhodnosť (lek.)
ALEA IACTA EST kocky sú hodené, výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny, vo význame „je rozhodnuté“
ALEAIACTAEST kocky sú hodené výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny vo význame „je rozhodnuté“
ALTERNATÍVA možnosť voľby medzi viacerými riešeniami, keď je treba rozhodnúť sa pre niektoré z nich
AMBIVALENCIA dvojakosť predstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť, chorobná nerozhodnosť, zmiešanosť citov
AMBIVALENTNÝ reagujúci v protichodných citových alebo vôľových postojoch vzhľadom na určitú osobu alebo predmet, orientovaný na dve strany, nerozhodný
ANYWAY rozhodne, po anglicky
AUTOREMEDÚRA spôsob vybavenia opravného prostriedku, pri ktorom správny orgán sám zmení svoje pôvodné rozhodnutie