Výsledky vyhľadávania pre rozhodnutí

ABJUDIKÁCIA odmietnutie žaloby súdom, rozhodnutie súdu
ABJUDIKÁCIA zamietnutie žaloby súdom, rozhodnutie súdu
AUTOREMEDÚRA spôsob vybavenia opravného prostriedku, pri ktorom správny orgán sám zmení svoje pôvodné rozhodnutie
AWARD arbitrážne rozhodnutie, odmena, cena, vyznamenanie, ocenenie, napr. hercov
BAPTISTA príslušník evanjelickej slobodnej cirkvi uznávajúcej iba krst v dospelosti na základe osobného rozhodnutia
BEZPRECEDENTNÝ bezpríkladný, bez predchádzajúcich rozhodnutí vo veci
DECÍZIA rozhodnutie, rozhodovanie, riadiaca sféra
DECRETUM dekrét, rozhodnutie, rozsudok, nález
DEKRÉT rozhodnutie s povahou zákona
DELIBÁCIA právne uznanie zahraničných rozhodnutí