Výsledky vyhľadávania pre roznáša

KOLPORTÉR kamelot, roznášač novín, časopisov a pod., pouličný predajca tlače
NOS roznášaj
NOSIŤ odnášať, prenášať, mať niečo na sebe alebo pri sebe, niesť, roznášať
ŠÍRILI rozširovali, roznášali
VODÁR kto roznáša, nosí vodu