Výsledky vyhľadávania pre roznáša

KOLPORTÉR kamelot, roznášač novín, časopisov a pod., pouličný predajca tlače
NOS roznášaj
NOSIŤ roznášať
ŠÍRILI rozširovali, roznášali
VODÁR kto roznáša, nosí vodu