Výsledky vyhľadávania pre skupo

AGREGÁCIA zoskupovanie, zhlukovanie, spojenie
ASOCIATÍVNOSŤ schopnosť alebo možnosť zoskupovania, jedna z vlastností algebraických operácií
ENCYKLIKA okružný list pápeža biskupom alebo všetkým veriacim
FARNOSŤ najmenšia územnosprávna jednotka stanovená biskupom, s vlastným kostolom a správcom
KOMBINÁCIA zoskupovanie, spájanie, vytváranie vzťahov, úsudok, usudzovanie, dohad, domnienka, v matematike zoskupenie určitého množstva prvkov vybraných z daného množstva podľa určitých pravidiel
KOMBINOVAŤ spájať, zoskupovať, skladať, usudzovať, dohadovať sa, domnievať sa
KONCIL EKUMENICKÝ svetový koncil, koncil všetkých cirkevných najvyšších hodnostárov (biskupov) za predsedníctva pápeža
KONCILEKUMENICKÝ svetový koncil koncil všetkých cirkevných najvyšších hodnostárov (biskupov) za predsedníctva pápeža
LAKOMO skúpo
LAKOMOSŤ skúposť