Výsledky vyhľadávania pre slnečne

ADIATERMÁLNA LÁTKA látka neprepúšťajúca slnečné lúče
AKTINOMETER zariadenie na meranie intenzity slnečného žiarenia dopadajúceho na plochu kolmú na smer lúčov
AKTINOMETRIA náuka skúmajúca slnečné žiarenie dopadajúce na hornú hranicu atmosféry Zeme, jeho zmeny, zemské a atmosferické žiarenie a tepelnú bilanciu našej planéty
GALAXIA Mliečna dráha našej slnečnej sústavy, gravitačne viazaná hviezdna sústava stoviek miliárd hviezd
GALAXIE hviezdne sústavy podobné našej Mliečnej dráhe v priestore mimo našej slnečnej sústavy
GRANULA zrnko, zrno, hrudka, svetlejšie miesto mnohouholníkového tvaru pozorované na slnečnej fotosfére
HELIOGEOFYZIKA náuka o závislosti geofyzikálnych javov od slnečnej činnosti, súčasť geofyziky
HELIOGRAF merač slnečného svitu, slnomer, prístroj na fotografovanie Slnka
HELIOTECHNIKA technická disciplína zaoberajúca sa možnosťami zachycovania a ďalšieho využitia slnečnej energie
HELIOTECHNIKA využitie slnečnej energie