Výsledky vyhľadávania pre slo vesá

ADVERBÁLNY závislý od slovesa
ITERATÍVA opakovacie slovesá
KONDICIONÁL podmieňovací spôsob slovesa
NIET zápor slovesa byť
PERFEKTUM minulý tvar slovesa, slovesný čas vyjadrujúci výsledok deja, vyjadrujúci dej skončený v minulosti a zasahujúci svojimi výsledkami do prítomnosti
SUPINUM neurčitý slovesný tvar blízky infinitívu, po slovesách vyjadrujúcich pohyb, smer alebo účel
VERBÁ slovesá
VERBEN slovesá, po nemecky