Výsledky vyhľadávania pre slová na ž

AD AUDIANDUM VERBUM na vypočutie slova, pozvať niekoho „na koberec“, na pokarhanie
AKVAVIT z latinského slova aqua vitae, voda života, živá voda, liehovina
ALIAS inak, inými slovami, inakšie (povedané), prezývaný (lat.)
ANAGRAM zámena slabík alebo písmen v slovách za účelom vytvorenia nových slov (lampa – palma a pod.), prešmyčka
ANTONYMÁ protikladné slová z hľadiska významu
ANTONYMÁ slová opačného významu (gram.)
ANTONÝMIA jav, keď slová majú opačný, protikladný význam
APOKOPA odsúvanie hlásky, odsúvanie hlások na konci slova, elízia, nevyslovenie hlásky na konci slova (lingv.)
APOKOPA zánik hlásky na konci slova
ARCI prvá časť zložených slov vyjadrujúca zosilnenie nasledujúcej časti slova