Výsledky vyhľadávania pre slovami

ALIAS inak, inými slovami, inakšie (povedané), prezývaný (lat.)
ALIAS inými slovami, po latinsky
HETERONÝMIA pomenovanie rodových dvojíc slovami vytvorenými z rôznych slovných základov
HYPERTEXTOVÝ vo výpočtovej technike pracujúci s významami, nie iba so slovami
INKLÚZIA vzťah medzi triedami, množinami vyjadrovaný slovami „je podmnožinou“, uzavrenina v bunke obsahujúca zásobné látky, farbivá a anorganické kryštalické látky, cudzorodá hmota v hornine alebo v neraste
ONOMAZIOLÓGIA náuka o pomenovaní vecí, javov, vzťahov slovami
PARAFRÁZA voľné spracovanie, voľný výklad, vyjadrenie rovnakého obsahu inými slovami alebo prostriedkami, v umení voľné spracovanie cudzej predlohy
POVEDAŤ vyjadriť slovami
SLOVY slovami, po česky
VETA myšlienka vyjadrená slovami