Výsledky vyhľadávania pre st . znacka

AERO staršia značka čs. áut
ATA čistiaci prostriedok, značka čistiaceho prášku, čistiaci prášok, zn. čistiaceho prostriedku
AVA čistiaci prášok, čistiaci prostriedok (zn.), značka čistiaceho prostriedku, čistidlo na vane
CAJCH značka (subšt.)
CCM staria značka pre kubický centimeter (zn.)
CIACHA označenie výrobcu, kvality, hmotnosti, miery a pod. úradne vyrytéalebo vypálené do predmetu, výšková značka, napr. najvyššej prípustnejhladiny vody
DAG značka pre dekagram = 100 gramov. V sústave SI je to jediná povolená značka pre dekagram
KOTVA skoková značka v rámci webovej stránky alebo všeobecne začiatočný alebo konečný bod hyperlinku (inf.)
MANET značka čs. starších motocyklov
OVONA st. značka limonád