Výsledky vyhľadávania pre starogrecky f ilozof

ALBINOS starogrécky filozof, predstaviteľ stredného platonizmu
ALEXANDER starogrécky filozof, hlavný predstaviteľ peripatetickej školy v Aténach (Alexander z Afrodízie, koniec 2.st. - zač. 3. st. pred Kr.)
ALKIDAMAS starogrécky filozof a rečník (Alkidamas z Elaie, 1. pol. 4. stor. pred Kr.)
ANTISTÉNES starogrécky filozof, Sokratov žiak, zakladateľ kynickej školy (445/444-368/360 pred Kr.)
APOLLODOROS starogrécky filozof, gramatik a historik (asi 180-120 pred Kr.)
ARISTARCHOS starogrécky astronóm a filozof (asi 320-250 pred Kr.)
ARISTIPPOS starogrécky filozof, Protagorov a Sokratov žiak, zakladateľ kyrénskej školy (asi 435-355 pred Kr.)
ARISTOTELES starogrécky filozof a encyklopedický vedec (polyhistor), najväčší filozof staroveku, zakladateľ logiky a mnohých ďalších špeciálnovedných odvetví (384 pred Kr. - 322 pred Kr.)
ARKESILAOS starogrécky filozof, Arkesilaos z Pitany (asi 315-240 pred Kr.)
DAMAN starogrécky filozof