Výsledky vyhľadávania pre stav spol

ABS American Bureau of Shipping, spoločnosť klasifikujúca námorné stavby a lode
ALBERT nemecký filozof a spoločenský vedec, žiak K. R. Poppera, vedúci predstaviteľ kritického racionalizmu (Hans, *1921)
ANÓMIA stav rozkladu sústavy individuálnych a spoločenských hodnôt, neschopnosť spomenúť si na mená ľudí alebo názvy vecí
ASKRIPCIA dosiahnutie vyššieho spoločenského postavenia vďaka príslušnosti k privilegovanej vrstve, zásluhou rodového pôvodu
ASOCIÁCIA v chémii spojenie molekúl do väčšieho celku, zoskupenie hviezd s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami, združenie, združovanie, spojenie, spolok, spolčovanie, predstava na základe predchádzajúcej skutočnosti, združovanie predstáv
BENEFÍCIA predstavenie, ktorého výťažok venujú jednému členovi súboru, kultúrna, spoločenská alebo športová akcia, ktorej výťažok ide na dobročinné účely
BERNOLÁK slovenský jazykovedec, prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny, ústredná postava Slovenského učeného tovarišstva, prvého celoslovenského kultúrneho národného spolku, rímskokatolícky kňaz (Anton, 1762-1813)
BOHATSTVO stav spoločensky nadpriemerného uspokojovania potrieb
BURŽOÁZIA mestské obyvateľstvo za feudalizmu, tretí stav, v marxistickom ponímaní vládnuca trieda v kapitalistickej spoločnosti
ČESŤ kladný spoločensko-morálny stav, morálka