Výsledky vyhľadávania pre stred základ

ARTES LIBERALES sedem slobodných umení tvoriacich základ stredovekých znalostí v školách vyššieho typu (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometria, astronómia, hudba)
ARTESLIBERALES sedem slobodných umení tvoriacich základ stredovekých znalostí v školách vyššieho typu (gramatika rétorika dialektika aritmetika geometria astronómia hudba)
EKOSYSTÉM základná funkčná jednotka v prírode, v ktorej sú v priamom vzťahu všetky živé zložky s fyzikálnymi a chemickými faktormi prostredia, súbor vzájomne na seba pôsobiacich ľudských systémov a systémov prostredia prírody
HOLOŠKO slovenský sklársky dizajnér, zakladateľ výtvarno-technického strediska v Lednických Rovniach (Karol, 1912-1978)
LÉNO (feudum alebo benefícium) bola v stredoveku označovaná podmienená držba pôdy, alebo úradov, na základe zmluvy. Tento systém bol v západnej Európe obvyklým spôsobom štátnej správy a základným pilierom feudálneho spoločenského zriadenia
SEDIMENTÁCIA usadzovanie pevných látok, hornín a pod., usadzovanie červených krviniek, geologické procesy vedúce ku vzniku usadených hornín, určenie veľkosti častíc kvapalných alebo tuhých látok na základe ich pádovej rýchlosti v pokojovom prostredí
SEKUNDA šesťdesiatina minúty, základná fyzikálna jednotka času, druhá trieda osemročných stredných škôl, druhý stupeň diatonickej hud. stupnice, interval medzi susednými tónmi
ŠKULTÉT šoltýs, zakladateľ dediny v stredovekom Uhorsku, vybavený určitými právomocami
ŠOLTÝS v stredovekom Uhorsku zakladateľ dediny s niektorými privilégiami a s určitou súdnou a správnou právomocou, škultét
THOMIZMUS učenie scholastického filozofa Tomáša Akvinského, základná sústava stredovekej katolíckej teológie