Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ukazovať

BLINKER smerovka, ukazovateľ smeru jazdy motorového vozidla s prerušovaným svetlom
CASH-FLOW peňažný tok, ukazovateľ finančnej situácie podniku
DOKAZOVAŤ preukazovať
INDIKÁTOR látka poukazujúca zmenou svojho zafarbenia alebo inej viditeľnej vlastnosti na zmenu chemického zloženia danej látky, ukazovateľ
JAVIŤ prejavovať, dávať najavo, ukazovať (kniž.)
KVOCIENT podiel dvoch veličín ako ukazovateľ nejakého javu, konštantný podiel dvoch susedných členov geometrickej postupnosti, číslo udávajúce pomer dvoch hodnôt
LETALITA úmrtnosť, demografický ukazovateľ počtu zomrelých na určitú chorobu z tisíc ľudí postihnutých touto chorobou
LOKÁTOR ukazovateľ polohy
NATALITA pôrodnosť, nativita, demografický ukazovateľ počtu narodených na 1000 obyvateľov
PER CAPITA na hlavu, spravidla štatistický alebo ekonomický ukazovateľ vzťahujúci sa na jednotlivca