Výsledky vyhľadávania pre usad hornin

ARENIT usadená hornina psamit
ARKÓZA usadená hornina
BAUXIT červená usadená hornina s obsahom kremičitanov železa a oxidov železa a hliníka, najdôležitejšia hliníková ruda
BENTONIT hornina vytvorená zvetraním pyroklastických hornín, usadená hornina z ílovitých minerálov
BENTONIT usadená hornina z ílovitých minerálov
BREKCIA zlepenec usadenej horniny s ostrohrannými úlomkami hornín spojenými tmelom
CEMENTÁCIA druhotné spevnenie, stvrdnutie, sýtenie povrchu ocele uhlíkom, prirodzené spevnenie usadenej horniny, stmelenie
DROBA druh pieskovca, usadená morská hornina
FLYŠ pieskovcová hornina, morské usadeniny
HALIT usadená hornina