Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre versov

AKROSTICHON báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky, hlásky alebo slová veršov tvoria ďalšiu informáciu
ALITERÁCIA opakovanie zhodných hlások na začiatku po sebe nasledujúcich slov alebo veršov
ANAFORA opakovanie slov na začiatku veršov
ANAFORY opakovania slov na začiatku veršov
ANAFORY opakovanie slov na začiatku veršov
ASONANCIA súzvuk samohlások na konci veršov, súznenie
BÁSEŇ veršované slovesné dielo
BÁSNIŤ veršovať
DAKTYL trojslabičná veršová metrická stopa
DECIMA 10-veršová strofa španielskeho pôvodu