Výsledky vyhľadávania pre vlastnost na a

ABSENCIA neprítomnosť, napr. v škole alebo na pracovisku, neprítomnosť javu, vlastnosti alebo entity, náhla krátka strata vedomia alebo pamäte
AGROGEOLÓGIA náuka o povahe, vzniku, a vlastnostiach hornín, z ktorých vzniká pôda
AKUSTIKA náuka o vzniku a šírení zvuku, šírenie zvuku v priestore, zvukové vlastnosti miestnosti, určitého priestoru
AMFOTERITA vlastnosť, ktorá umožňuje látke správať sa ako zásada aj ako kyselina
ANIZOTROPIA závislosť fyzikálnych vlastností látok na smere, v ktorom sa merajú
ANTROPOMORFIZMUS prenášanie ľudských vlastností na neživú prírodu, zľudšťovanie
ASOCIÁCIA v chémii spojenie molekúl do väčšieho celku, zoskupenie hviezd s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami, združenie, združovanie, spojenie, spolok, spolčovanie, predstava na základe predchádzajúcej skutočnosti, združovanie predstáv
ASOCIATÍVNOSŤ schopnosť alebo možnosť zoskupovania, jedna z vlastností algebraických operácií
ATAVIZMUS dedičnosť po dávnych predkoch, výskyt vlastností alebo znakov dávno predchádzajúcich generácií u potomkov
ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu