Výsledky vyhľadávania pre vnut

ABSURDITA nezmyselnosť, vnútorná rozporuplnosť, absurdnosť
AMBIVALENCIA dvojakosť predstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť, chorobná nerozhodnosť, zmiešanosť citov
AMNIÓN vnútorný plodový obal, obal zárodku, ovčia blana
ANATEXIA natavenie horniny vo vnútri Zeme a kryštalizácia vytvoreného magmatu na vyvrelinu
ANTRITIS zápal sliznice vo vnútri dutiny
APERCEPCIA osvojovanie si predstáv, vnímanie, porovnávanie vnútorných a vonkajších rozdielov
APERCIPOVAŤ osvojovať si predstavy, vnímať vonkajšie aj vnútorné predstavy
ARMINIUS bývalý nemecký výrobca vnútrozemských lodí
ATOL kruhový koralový ostrov s vnútornou lagúnou
ATONALITA spôsob hud. skladby popierajúci intervalové a harmonické zákonitosti vo vnútri určitej tóniny alebo medzi niekoľkými tóninami