Výsledky vyhľadávania pre vplyv osob

ADAPTÁCIA prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom, proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia, prispôsobenie umeleckého žánru na iný
FADING slabnutie rádiového alebo zvukového signálu pôsobením vonkajších vplyvov alebo zámerne
HETEROSUGESCIA ovplyvňovanie citov, postojov a názorov bez rozumovej úvahy vonkajším svetom, situáciou, inou osobou
CHEMOMORFÓZA zmeny rastu živočíchov a rastlín pôsobením vonkajších alebo vnútorných chemických vplyvov
INFLUENCIA vplyv, pôsobenie, jav v látke, na ktorú pôsobí elektrické alebo magnetické pole
INGERENCIA vplyv, zásah, zasahovanie, okruh vplyvu, rozsah pôsobnosti alebo vody
IZOLÁCIA osamotenosť, odlúčenosť, oddelenie od ostatných jedincov, zariadenie slúžiace na oddelenie chorých alebo väznených osôb, zariadenie alebo opatrenie na ochranu pred dotykom s nežiadúcim tepelným zvukovým elektrickým a pod. vonkajším vplyvom
KAMARILA klika vplývajúca na veľké osobnosti
KAMARILA skupina ľudí vplývajúca na veľké osobnosti
KAMARILA tajná vplyvná skupina okolo významnej osobnosti