Výsledky vyhľadávania pre vyjadrova

AFRÁZIA neschopnosť prirodzene sa vyjadrovať rečou
AGRAMATIZMUS porucha schopnosti vyjadrovania
ALEGORIZÁCIA zobrazovanie, vyjadrovanie alegórií
ALEGORIZOVAŤ zobrazovať vyjadrovať pomocou alegórie
ARTIKULÁCIA zreteľné vyjadrovanie myšlienok
ARTIKULOVAŤ tvoriť, vyslovovať hlásky, vyjadrovať sa
DIKCIA spôsob vyjadrovania, vyslovovania, reči
EHMKAŤ vyjadrovať rozpaky citoslovcom "ehm"
ELIPSA kužeľosečka, krivka, geometrické miesto bodov, ktorých súčet vzdialeností od dvoch ohnísk je stály, nevyjadrovanie očakávaných slov alebo viet podľa daného vetného schématu, výpustka
EXPRESS vyjadrovať, po anglicky