Výsledky vyhľadávania pre vykonávaj

DESTILÁTOR destilačný prístroj, pracovník vykonávajúci destiláciu
INVERTOR vo výpočtovej technike logický prvok realizujúci boolovskú operáciu negácie, operačná jednotka vykonávajúca zmenu polarity vstupného signálu
KANONIK kňaz vykonávajúci slávnostné bohoslužby v určitom kostole
KOMBAJN strojový komplex vykonávajúci niekoľko po sebe nasledujúcich pracovných úkonov, poľnohospodársky stroj, zberová mláťačka
KOMISIONÁR obchodník vykonávajúci pre príkazcu určitú záležitosť
KONAJ čiň sa, vykonávaj
KOREKTOR zariadenie samočinne upravujúce činnosť stroja alebo údaje meracieho prístroja, pracovník upravujúci text, vykonávajúci korektúru
KRSTIA vykonávajú obrad krstu
OPERATÉR lekár vykonávajúci operáciu, obsluha vysielačky, filmovacieho, premietacieho a pod. prístroja
ORTE vykonávajte orbu