Výsledky vyhľadávania pre vyni

ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
AMBÍCIA ctižiadosť, snaha vyniknúť, veľkorysé plány
AMBÍCIE túžby vyniknúť
AMBICIÓZNY usilujúci sa vyniknúť ctižiadostivý
ANOMÁLIA nepravidelnosť, odchýlka od normálneho stavu, úchylka, výnimočnosť
ARIVIZMUS povýšenectvo, prehnaná snaha o vyniknutie
AŠPIRÁCIA snaha po vyniknutí a uplatnení, úsilie o získanie niečoho
ATAŠÉ pridelenec, najnižšia diplomatická hodnosť, s výnimkou tzv. Odborných atašé, napr. vojenských, kultúrnych a pod.
AUTORITA vážnosť, vplyv vyvierajúci z uznávaného postavenia a vlastností, vynikajúci odborník alebo znalec
BERG vynikajúci sovietsky ichtyológ