Výsledky vyhľadávania pre vyvoj človeka

ANTROPOGENÉZA proces vzniku a vývoja človeka
ANTROPOGÉNIA náuka o pôvode a vývoji človeka
ANTROPOKINETIKA veda o motorike človeka, o pôvode, vývoji a zákonitostiach jeho fyzických zmien
ANTROPOLÓGIA náuka o človeku, o pôvode, vývoji a zákonitostiach fyzických zmien človeka, o vývoji ľudských plemien, výskum postavenia človeka vo svete, výskum malých, uzavretých systémov
HOMO HABILIS najstarší stupeň vývoja človeka
HOMOHABILIS najstarší stupeň vývoja človeka
KREACIONIZMUS teória o vzniku alebo vývoji človeka a živej prírody tvorivou silou
KVARTÉR najmladšie obdobie geologickej minulosti vyznačujúce sa striedaním chladných a teplejších období, vznikom a vývojom človeka, štvrtohory, antropozoikum
ONTOGENÉZA celý vývoj rastliny alebo živočícha od zárodku až po zánik, vývojové štádiá psychiky človeka
SAPIENTÁCIA proces vývoja človeka sprevádzaný vývojom mozgu, myslenia a psychiky