Výsledky vyhľadávania pre z hodnosti

ALEATORIKA kompozičná hudobná technika využívajúca prvky neistoty a náhodnosti
AVANSOVAŤ postupovať, najmä v služobných hodnostiach
BAKALÁR prvý stupeň akademickej hodnosti, nižšia akademická hodnosť
DEGRADÁCIA zníženie hodnosti, zosadenie z funkcie, znehodnotenie, trvalý zostup, rozklad makromolekulárnych látok na nízkomolekulárne
DIAKON nižší stupeň kňazskej hodnosti
EFOD kňazské rúcho, odznak úradu a hodnosti kňaza, šat židovských kňazov
GRADUALIZMUS názor o vhodnosti postupnej reformy
HOMOLOGIZÁCIA overenie zhodnosti, podobnosti
INAUGURÁCIA slávnostné zahájenie alebo uvedenie do úradu alebo hodnosti
KANDIDÁT nižší stupeň vedeckej hodnosti