Výsledky vyhľadávania pre zemsk kôr

BARYSFÉRA časť zemskej kôry zložená z veľmi ťažkých hmôt
BATOLIT rozsiahla vyvrenina v hlbších vrstvách zemskej kôry, vyvrelé teleso veľkých rozmerov, ktoré stuhlo v hĺbke
FUNDAMENT spodná vrstva zemskej kôry
GEODEPRESIA pôvodný tektonický pokles zemskej kôry
GEOLÓGIA náuka o vzniku, vývoji, zložení a stavbe zemskej kôry
HYDROGEOLÓGIA náuka o podzemných vodách a zemskej kôre s výskytom podzemných vôd
HYPOGÉNNY súvisiaci s geologickými procesmi vo vnútri zemskej kôry, hlbinný
INTRÚZIA nežiaduce vniknutie, preniknutie do vnútra, v geológii prenikanie magmy do zemskej kôry, vnikanie cudzích útvarov do zvaru pri zváraní, podpovrchové telesá vyvretých hornín
IZOSTÁZIA hypotéza o rovnovážnom rozložení hmôt v zemskej kôre
KATAKLIZMA pohroma, katastrofa, najčastejšie prírodná, prevrat vo vývoji zemskej kôry