Výsledky vyhľadávania pre zivota

ABIOGENÉZA samoplodenie, nesprávna predstava o vzniku života z neživého
ABIOTICKÝ neživý, neschopný života
ABIOTICKÝ neživý, neschopný života, týkajúci sa anorganickej zložky prírody
AKAROLÓG odborník v akarológii, znalec života roztočov
AKVARISTIKA odbor zaoberajúci sa skúmaním života rýb a iných vodných živočíchov a vodných rastlín
AKVAVIT voda života, po latinsky
AKVAVIT z latinského slova aqua vitae, voda života, živá voda, liehovina
ALBRECHT slovenský estetik, muzikológ, hudobník - violista, organizátor kultúrneho života, hudobný pedagóg a prekladateľ (Ján, 1919-1996)
AMERIKANISTIKA výskum jazykov, kultúry, dejín, literatúry a spôsobu života obyvateľov Ameriky
AMERIKANIZMUS americký spôsob života, jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny