Výsledky vyhľadávania pre zmeni

ALTEROVAŤ zmeniť, pozmeniť
AMEND zmeniť, po anglicky
AUTOREMEDÚRA spôsob vybavenia opravného prostriedku, pri ktorom správny orgán sám zmení svoje pôvodné rozhodnutie
ESKONT predaj, kúpa zmeniek zmeniek pred splatnosťou
CHANGE zmeniť, po anglicky
CHANGED zmenil, po anglicky
KONVERTIBILITA zmeniteľnosť, prepočítateľnosť, najmä jednej meny za inú
MODIFY zmeniť, po anglicky
NÔTIŤ spievať, húsť (zmeniť malé ô na veľké)
OBMENIŤ pozmeniť