Výsledky vyhľadávania pre zmesi

ABELIT druh výbušnej zmesi
AKTIVÁTOR látka pridávaná do zmesi na urýchlenie reakcie, zariadenie na pestovanie a rozmnožovanie organizmov v živnej pôde
ALYCOL značka nemrznúcich kvapalín, značka nemrznúcej zmesi
ASIA značka čajovej zmesi
AZEOTROPIA jav založený na tvorbe zmesi niekoľkých komponentov s určitým bodom varu, z ktorej nie je možné oddeliť zložku normálnou destiláciou
BANON francúzsky polotvrdý krájateľný syr z kozieho alebo kravského mlieka alebo ich zmesi
CALOFRIG stavebný materiál zo zmesi drevených pilín, cementu, vápna a kremeliny na výrobu dosiek a tvárnic
CERMET žiaruvzdorný materiál vyrobený spekaním zmesi kovových a keramických práškov
ETOL druh pohonnej zmesi
GALENIKÁ galenické prípravky, liečivá pripravené jednoduchými postupmi z drogy alebo zo zmesi drog, liečivá nepripravované synteticky