Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Je skutočnosť

AGNOSTICKÝ popierajúci objektívne poznanie skutočností
ASOCIÁCIA v chémii spojenie molekúl do väčšieho celku, zoskupenie hviezd s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami, združenie, združovanie, spojenie, spolok, spolčovanie, predstava na základe predchádzajúcej skutočnosti, združovanie predstáv
DÁTA skutočnosti, údaje, napr. životopisné, údaje spracovávané počítačom
DEIXA priame poukazovanie na skutočnosť alebo na jej označenie v texte napr. osobnými, ukazovacími, vzťažnými zámenami, určitým členom a pod. (lingv.)
IDEALIZMUS smer myslenia, podľa ktorého je ľudské vedomie prvotné a bytie druhotné, nekritický postoj ku skutočnosti
ILUZÍVNY existujúci len v predstave, neskutočný, vzbudzujúci dojem skutočnosti, veriaci nesprávnym predstavám
LUTERÁNSTVO jeden z troch hlavných smerov reformačného kresťanstva, podľa zakladateľa nemeckého protestantizmu M. Luthera, základným rysom bolo spájanie abstraktného radikalizmu s náboženským chápaním skutočnosti
NATURALIZMUS umelecký smer z konca 19. storočia zobrazujúci skutočnosť často až prehnane podrobne, najmä jej negatívne črty, názor na výlučnosť, oduševnelosť prírody
NEBULANT kto vyslovuje svoje myšlienky nejasne alebo zastiera určité skutočnosti, nebulista
OBREPCIA podvodné získanie nejakej výhody, najčastejšie zatajením rozhodujúcej skutočnosti