Výsledky vyhľadávania pre deja

ABLATÍV 6. pád skloňovania, latinský názov pádu vyjadrujúceho východisko deja
AGENS aktívny pôvodca deja
AGENS pôvodca slovesného deja (jaz.)
AKTÉR aktívny účastník deja alebo udalosti, zastaralý výraz pre herca
AKTÉRI činitelia, činovníci, dejatelia
AORIST jednoduchý minulý čas slovies v niektorých jazykoch, jednoduchý slovesný útvar, zaniknutý gramatický tvar, slovesný tvar minulého deja, jednoduchý slovesný druh (minulý dej) (gram.), slovesný čas (lingv.)
APOGEJ vrcholná fáza deja (jaz.)
BACKGROUND pozadie, zázemie, pôvod, doprovod sólového hudobného prejavu, zvuková kulisa filmového deja a pod.
DEJISKO miesto deja
DEJOVE dejovo, z hľadiska deja