Výsledky vyhľadávania pre núti

ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABD-RU-SHIN nemecký spisovateľ, filozof a zakladateľ Hnutia Grálu (1875-1941)
ABDUKCIA odtiahnutie, napr. paže od tela, odchýlenie, upaženie
ABDUKCIA odtiahnutie, odchýlenie, upaženie
ABFUHR odmietnutie, po nemecky
ABJUDIKÁCIA odmietnutie žaloby súdom, rozhodnutie súdu
ABJUDIKÁCIA zamietnutie žaloby súdom, rozhodnutie súdu
ABJURÁCIA verejné zrieknutie sa viery alebo učenia pod prísahou, krivá prísaha
ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
ABLÁCIA odtrhnutie (med.)