Výsledky vyhľadávania pre nauka o pohybe

AERODYNAMIKA náuka o pohybe plynov a pohybe pevných telies v plynoch
AEROMECHANIKA náuka o rovnováhe a pohybe plynov a pár, o zákonoch mechaniky plynov
BALISTIKA náuka o pohybe striel
DYNAMIKA náuka o pohybe, časť fyziky
HYDRODYNAMIKA náuka o pohybe kvapalín
KINEMATIKA náuka o pohybe telies
MECHANIKA náuka o rovnováhe a pohybe telies
SELENOLÓGIA náuka o Mesiaci, jeho tvare, pohybe, vnútornej stavbe a jeho pozorovaní