Výsledky vyhľadávania pre práve tie

AD USUM pre potrebu, na použitie, niečo zámerne upravené
AGENDA zhrnutie bodov pripravených na prerokovanie
ANALÓGIA zhoda, obdoba, pripodobnenie, zhoda základných matematických rovníc, opisujúcich dva vzájomne nezávislé fyzikálne javy, použitie právnej normy pre podobný prípad, ktorý ešte nie je upravený právnou normou
AVOKÁCIA odvolanie v medzinárodnom práve, odňatie kompetencií inému orgánu štátnej správy vyšším orgánom
DETTO rovnako, tak isto, práve tak, taktiež
DTTO tak isto, práve tak, tiež, skr. slova detto
ITEM rovnako, práve tak, tiež, taktiež, tak isto, po latinsky
MOBILNÝ pohyblivý, pripravený na použitie
STRATÉGIA taktika, náuka o príprave a vedení veľkej vojnovej operácie, veda o vedení boja, umenie viesť kolektív s cieľom dosiahnuť veľké spoločné ciele, dlhodobý zámer činnosti na dosiahnutie určitého cieľa
TEMPLÁR príslušník prvého duchovného stredovekého rytierskeho rádu na ochranu pútnikov vo Svätej zemi, rád založený po 1. krížovej výprave do Jeruzalema roku 1119, oficiálny názov Chudobní rytieri Kristovi od chrámu ?