Výsledky vyhľadávania pre urad hodnost

APARÁTNIK úradník, hodnostár
BENEFÍCIUM právo cirkevných hodnostárov na príjem spojený s výkonom úradu
BENEFÍCIUM trvalé právo na určitú funkciu alebo úrad, poskytnutie úradu alebo majetku, z ktorého plynie nejaký príjem, právo cirkevných hodnostárov na príjem spojený s výkonom úradu
EFOD kňazské rúcho, odznak úradu a hodnosti kňaza, šat židovských kňazov
GUVERNÉRSTVO úrad, hodnosť guvernéra
HIERARCHICKÝ usporiadaný podľa hodnosti, funkcie, úradu a pod.
INAUGURÁCIA slávnostné zahájenie alebo uvedenie do úradu alebo hodnosti
KASÁCIA súdny opravný prostriedok pre porušenie zákona, baroková skladba pre večerné milostné stretnutia, zrušenie listiny, pozbavenie úradu alebo hodnosti
KOMISÁR osoba určená na vykonanie zvláštnej úlohy, zastupujúca štát, štátnu správu alebo významnú organizáciu, stupeň úradnej hodnosti v štátnej správe
MAGISTER staroveký rímsky úradník, stredoveká akademická hodnosť, nižší akademický titul absolventa univerzity a umeleckých vysokých škôl, skr. Mgr., akademický titul lekárnika, skr. PhMgr.