Výsledky vyhľadávania pre vedny odbor

AKUSTIKA vedný a technický odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom vlnenia v pružných prostrediach, jeho vznikom, šírením a pôsobením
ANALYTIKA vedný odbor metódy rozboru
ANTROPOGENETIKA vedný odbor skúmajúci dedičnosť a premenlivosť znakov človeka
BALKANISTIKA balkanológia, vedný odbor zaoberajúci sa Balkánom
BIOCHÉMIA vedný odbor zaoberajúci sa chemickým zložením organizmov
BIOCHÉMIA vedný odbor zaoberajúci sa chemickým zložením organizmov a procesmi v nich prebiehajúcimi
EKOLÓGIA náuka o vzájomných vzťahoch organizmov, štúdium vzťahov medzi živým organizmom a prostredím, vedný odbor skúmajúci životné prostredie
GRAFIA v zloženinách druhá časť s významom vedný odbor, veda
IKONIKA vedný odbor zaoberajúci sa prenosom obrazov, vedný odbor na prenos obrazov
IKONIKA vedný odbor zaoberajúci sa prenosom, zapamätaním a reprodukciou obrazov