Výsledky vyhľadávania pre fyzikálna

AMPÉRHODINA fyzikálna jednotka pre elektrický náboj, značka Ah
ATM fyzikálna atmosféra (zn.)
B chemická značka bóru, fyzikálna značka belu, značka baryonového čísla
BAR staršia fyzikálna jednotka tlaku
BECQUEREL fyzikálna jednotka aktivity žiariča
HERTZ fyzikálna jednotka frekvencie, značka Hz
HUSTOTA fyzikálna veličina
KAROTÁŽ geofyzikálna metóda určovania geologického profilu vrtu
KOEFICIENT nepremenná fyzikálna veličina, ktorá je stála alebo sa mení podľa vonkajších podmienok, číslo, ktoré je známym činiteľom s neznámou, súčiniteľ, údaj určujúci vlastnosť hmoty, bezrozmerný štatistický výraz
KOLORIMETRIA fyzikálna teória farieb, meranie farieb, metóda určenia koncentrácie skúmanej látky, náuka o meraní farieb