Výsledky vyhľadávania pre hodnosť po a

ALEATORIKA kompozičná hudobná technika využívajúca prvky neistoty a náhodnosti
AMBIVALENCIA dvojakosť predstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť, chorobná nerozhodnosť, zmiešanosť citov
ARCI predpona - vyššia hodnosť
ARCI predpona vyjadrujúca vyšší stupeň hodnosti
ARDI predpona (vyššia hodnosť)
ARCHIJEREJ pomenovanie štyroch najvyšších duchovných hodností
AŠPIRANTÚRA postgraduálna forma štúdia s cieľom získať hodnosť kandidáta vied
ATAŠÉ pridelenec, najnižšia diplomatická hodnosť, s výnimkou tzv. Odborných atašé, napr. vojenských, kultúrnych a pod.
AVANSOVAŤ postupovať, najmä v služobných hodnostiach
BAKALÁR na stredovekých univerzitách nižšia akademická hodnosť, po roku 1989 bola zavedená aj u nás, absolvent ucelenej časti vysokoškolského štúdia, skr. Bc.