Výsledky vyhľadávania pre na smerujú

INDUKCIA úvod uvedenie postup od zvláštneho k všeobecnému úsudok smerujúci od jednotlivého ku všeobecnému vektorová veličina charakterizujúca elektrické magnetické alebo elektromagnetické javy vzniknuté vložením látky do takéhoto poľa v biológii súčasť proce
KONTRAREVOLÚCIA politický alebo ozbrojený boj o zvrátenie revolučného vývoja, protirevolučné hnutie, regresívny proces smerujúci k nastoleniu predrevolučného stavu vecí
OSTRAKISMUS hlasovanie ľudu v starovekých Athénách (pomocou hlinených črepín) o vypovedanie občana nebezpečného pre štát, hlasovanie alebo prejavy smerujúce k vylúčeniu niekoho z nejakej činnosti
OSTRAKIZMUS v starovekých Aténach črepinový súd, v prenesenom význame hlasovanie alebo prejavy smerujúce k vylúčeniu niekoho z nejakej činnosti
TECHNIKA súbor činností, pracovných spôsobov a výrobných prostriedkov určených na stále dokonalejšie využívanie prírodných síl a zdrojov, ľudská činnosť smerujúca k výrobe hmotných statkov, spôsob činnosti,
WOODCRAFT výchovný systém smerujúci k všestrannému zdokonaľovaniu človeka pobytom v prírode, lesná múdrosť