Výsledky vyhľadávania pre plyn uhlovodik

BUTÁN nasýtený plynný uhľovodík, používaný ako palivo a chemická surovina, súčasť zemného plynu a ropy, alkán
ETÁN nasýtený plynný uhľovodík
IZOBUTÁN plynný uhľovodík vznikajúci pri spracovaní ropy
METÁN najjednoduchší uhľovodík, horľavý uhľovodík, výbušný plyn
PETROCHÉMIA chemické spracovanie uhľovodíkov z ropy a zemného plynu, súborné označenie chemického priemyselného odboru zaoberajúceho sa všetkými formami spracovania ropy a jej derivátov