Výsledky vyhľadávania pre určení

ADVERBIÁLE príslovkové určenie
AGNÓZIA neschopnosť alebo nemožnosť jednoznačného určenia diagnózy
AMNIOSKOPIA vyšetrovacia metóda na určenie stupňa ohrozenia plodu v neskorom tehotenstve
ATRIBÚCIA pripisovanie významu objektu alebo situácii, určenie autorstva anonymného diela, overenie pravosti, pôvodnosť textu
AVIGÁCIA využitie praktickej astronómie na určenie polohy lietadla
CYTODIAGNOSTIKA určenie diagnózy mikroskopickým skúmaním tkanív, kvapalín a výlučkov tela
DANÍ určení, stanovení
DELIMITÁCIA vymedzenie, určenie, rozdelenie pôsobnosti
DETERMINÁCIA určenie vývoja určitej časti zárodku na určitú časť dospelého organizmu (embryo.)
DETERMINÁCIA určenie, vymedzenie