Výsledky vyhľadávania pre fyzik na 8 písmen

ABIÓNOZA chyba rastlín vyvolaná fyzikálnymi a chemickými vplyvmi
AKTIVITA činorodosť, konanie, pracovná horlivosť, schopnosť reagovať na podnety z okolia, počet rádioaktívnych premien za jednotku času, fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku, veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy
ANALÓGIA zhoda, obdoba, pripodobnenie, zhoda základných matematických rovníc, opisujúcich dva vzájomne nezávislé fyzikálne javy, použitie právnej normy pre podobný prípad, ktorý ešte nie je upravený právnou normou
ANDERSON americký experimentálny fyzik, preslávil sa objavom pozitrónu pri štúdiu kozmického žiarenia, za tento objav získal v roku 1936 Nobelovu cenu (Carl David, 1905-1991)
ANDRONOV ruský fyzik (Alexandr Alexandrovič, 1901-1952)
ANGSTRÖM švédsky astronóm a fyzik (Anders Jonas, 1814-1874)
APPLETON britský (anglický) fyzik a astronóm (Edward Victor, 1892-1965)
ASTROFYZ astrofyzikálny (skr.)
AVOGADRO taliansky fyzik a chemik (Amedeo, 1776-1856)
BĚHOUNEK český fyzik, polárny bádateľ a spisovateľ (František, 1898-1973)