Výsledky vyhľadávania pre stanovi

AKCÍZ daň z dovozu niektorých druhov tovaru do mesta, spotrebná daň, stanovište daňovej kontroly
ANGAŽOVANOSŤ účastnosť, záujem presadiť, motivácia účasti, zaujatie stanoviska
ANGAŽOVANOSŤ zaujatie stanoviska
ANTIMODERNIZMUS filozofické stanovisko, ktoré sa zakladá na tradicionalizme a konzervativizme
APPOINT stanoviť, po anglicky
ARRANGE stanoviť, po anglicky
ASPEKT poňatie, hľadisko, zreteľ, stanovisko, zorný uhol, dôležitá poloha nebeského telesa voči Slnku, slovesný vid
ASSESS stanoviť, po anglicky
ASSIGN stanoviť, po anglicky
BIOTOP stanovisko, najmenší prírodný životný priestor, na ktorom žije živočích alebo rastlina, životné prostredie istého organizmu